Privacy Disclaimer (AVG)

Privacy Disclaimer d.d. 25-05-2018

 

Buikdanswinkel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van de website hebben. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden worden gesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van uw gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Buikdanswinkel, gevestigd aan Eikenweg 66, 1092CB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.buikdanswinkel-webshop.nl,

Eikenweg 66, 1092CB Amsterdam

Shaheen is de Functionaris Gegevensbescherming van Buikdanswinkel. Zij is te bereiken via  info@buikdanswinkel.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buikdanswinkel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buikdanswinkel.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :
  Buikdanswinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Buikdanswinkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Buikdanswinkel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buikdanswinkel) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Buikdanswinkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Buikdanswinkel bewaart uw gegevens zolang u klant van Buikdanswinkel bent. Dit betekent dat uw klantprofiel bewaard blijft totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet-verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Buikdanswinkel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buikdanswinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buikdanswinkel uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  OVER DE GEGEVENSVERWERKING
  Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  WEBWINKELSOFTWARE
  MijnWebwinkel
  Buikdanswinkel’ website en -winkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de verwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

  E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN Buikdanswinkel verstuurt de e-mail nieuwsbrieven met de speciale module van Mijnwebwinkel. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

  PAYMENT PROCESSORS
  Buckaroo : Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Buikdanswinkel gebruik van het platform van Buckaroo.Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  VERZENDEN EN LOGISTIEK
  MyParcel
  Buikdanswinkel maakt gebruik van de diensten van MyParcel.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel.nl worden gedeeld. MyParcel.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel.nl onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel.nl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  PostNL
  Buikdanswinkel maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaats-gegevens met PostNL worden gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Hier leest u de privacyverklaring van facebook zelf.

  DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
  ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
 • Buikdanswinkel gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Buikdanswinkel gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens deelt en Buikdanswinkel gebruikt deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraagt Buikdanswinkel u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
  Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK In voorkomende gevallen kan Buikdanswinkel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  COOKIES, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Buikdanswinkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Buikdanswinkel hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buikdanswinkel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buikdanswinkel.eu

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
  Buikdanswinkel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Buikdanswinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buikdanswinkel.eu

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is handig dit privacy statement regelmatig opnieuw te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 buikdanswinkel-webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel